Genus A-Z

Genera starting with the letter 'P'.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Name (click to select)Image (click to enlarge)

Panaeolus

Paurocotylis

Phaeogyroporus

Phallobata

Phellinus

Pholiota

Pisolithus

Plectania

Pleurotopsis

Pleurotus

Pluteus

Polyporus

Protubera

Pseudocolus

Pseudohydnum

Psilocybe

Pycnoporus