Sarcodon thwaitesiiCaption: Sooty brown to black cap.
Photo owner: Kaimai Bush