ArmillariaCaption: Armillaria limonea
Photo owner: Kaimai Bush