Ileodictyon cibariumCaption: Egg starting to open.
Photo owner: Kaimai Bush