SarcodonCaption: Sarcodon thwaitesii.
Photo owner: Kaimai Bush