CookeinaCaption: Cookeina colensoi
Photo owner: Kaimai Bush